r. 1898 - založení sboru - až r. 1900

 

1898

Jak již bylo uvedeno k založení sboru v naší obci došlo 15. září 1898. Po předcházejících poradách a rozmluvách mezi občanstvem o založení místního sboru dobrovolných hasičů, byla svolána ustavující schůze sboru dobrovolných hasičů v Zábrodí do hostince Josefa Prouzy č. 19 tehdejším starostou obce Josefem Prouzou č. 19. Též na pozvání dostavil se bratr Ad. Lad. Seidl, tehdejší župní jednatel a dozorce. Po uvítání přítomných občanů a zahájení ustavující valné hromady a vysvětlení za jakým účelem byla schůze svolána požádal občany, aby přistupovaly za členy sboru dobrovolných hasičů. Již při této ustavující schůzi přihlásilo se 30 občanů za členy sboru.

Prvním zakládajícím členem byl starosta obce Josef Prouza č. 19, jehož následoval Alois Kulda č. 9, Josef Soumar č. 16, Josef Nývlt č. 35, Josef Hepnar č. 10, Jiří Lelek č. 6, Jan Hruška č. 24, Antonín Beneš č. 8, Josef Hruška č. 24, Jan Hepnar č. 10, Adolf Hubka č. 21, Josef Havel č. 15, František Středa č18, Edvard Hruška č. 24, Josef Košťál č. 25, Josef Chrástka č. 20, Josef Středa č. 18, Štěpán Beneš č. 34, Jan Bittnar č. 47, Antonín Středa č. 18, František Hanuš č. 31, Vendelín Prouza č. 19, Jan Košťál č. 30, Josef Mojžíš č. 33, Václav Beneš č.27, Čeněk Sedláček (Končiny), Horní Radechová, Čeněk Nývlt č. 35, Čeněk Pich č. 11, Jan Vlček č. 22, Jiří Lelek ml. č. 6. 

V první své ustavující schůzi byli zvoleni tito činovníci:

Josef Prouza - starostou sboru, 

Alois Kulda - velitelem,

Josef Soumar - náměstkem velitele a pokladníkem,

Josef Nývlt - jednatelem,

Josef Hepnar - povelitelem stříkačů,

Jiří Lelek - povelitelem lezců,

Jan Hruška - povelitelem chránců.

Tak vstoupil v život sbor dobrovolných hasičů v Zábrodí.

Bratr Ad. Lad. Seidl doporučil valné hromadě, aby pro svoji činnost byla zakoupena malá ruční stříkačka přenosná, ta že by pro obec a sbor úplně stačila. Tento návrh nebyl vzat v úvahu, neboť zakládající členové měli na mysli zakoupit něco lepšího, ne tak zvaný přenosný sud. Zakoupena byla ruční stříkačka dvoukolová dobré výkonnosti od firmy R. A. Smekal Slatiňany za 412 zl. Obnos na tuto stříkačku byl získán různými dary a půjčkou od občanů. Výhoda stříkačky dvoukolové spočívala hlavně ve snadné dopravě, pohodlném umístění a snadném složení. Stříkačku z náchodského nádraží dopravili na saních do obce Josef Prouza a Josef Hepnar. Přivezená stříkačka byla zatímně uskladněna ve stodole starosty sboru Josefa Prouzy č. 19 a poté ještě nějaký čas ve stodole jednatele sboru Josefa Nývlta č. 35. Hasičská kolna, beze stropu byla postavena teprve roku 1904 po stavbě obecné školy. Utvořený sbor konal svá cvičení pravidelně a s nadměrnou láskou. Zprvu zacvičoval členy sboru G. Jirásek z Červeného Kostelce, poté také J. Nývlt - mlynář, Řezníček - hostinský a Bernard (všichni z Olešnice, kteří byly s poměry ve vedení sboru obeznámeni, protože v Olešnici byl založen sbor v r. 1887, tedy o 11 let dříve.

Hostinec u U Prouzů

Hostinec u Prouzů, kde 15. září 1889 byl založen sbor dobrovolných hasičů v Zábrodí

 

V roce 1899 přistupuje 6 nových členů sboru: Josef Kahler, Josef Dvořáček, Bernard Prouza, František Kolert, Jan Prouza a Bedřich Hůlek. Koupeny byly 3 signálky a 2 trubky za 18 zl. 16 kr. Opatřují se pracovní obleky z modrého krisetu - látka za 30 zl. , členové zaplatili za oblek 8 zl. 40 kr. a zůstal majetkem členů. Čapky šil člen František Středa za 35 kr. Dne 13.2. 1899 byl pořádán první hasičský bál a tím založena tradice hasičských bálů v obci. Nový sbor se utěšeně rozvíjel, protože měl v popředí agilní pracovníky, kteří přes všechny překážky šli za vytčeným cílem myšlenky hasičské pomoci bližnímu. Poznali také, že není vlastně úkolem hasičstva konati stále cvičení na jednom prostranství, nýbrž mají svá cvičení konati vždy prakticky na různých místech, aby se tak mužstvo vycvičilo pro případ požárů. Což, se ovšem také stalo. Roku 1899 14. července vznikl úderem blesku oheň u Škodů č. 32 kdy se poprvé vyjelo se stříkačkou k ohni. Když byl oheň zpozorován, vytáhl ze stodoly č.p. 19 stříkačku bratr Bernard Prouza s Vincencem Mojžíšem, který právě následkem deště a bouře se v hostinci uschoval. Spolu začali stříkačku ze dvora táhnouti. Zpozoroval to soused Josef Středa a hned se k táhnutí připojil. Cestou se ještě připojilo několik členů a stříkačka s velkou námahou byla dopravena k místu požáru. Tu poprvé se uplatnila ku spokojenosti občanů. Ježto takové táhnutí lidskou silou byla veliká dřina, každý z účastníků na to láteřil. Tu nabídl pan Kahler ze Zábrodí č. 1, že udělá předek ke stříkačce, aby mohl být zapřahán koňský potah. Leč slib nesplnil a tím nebylo hasičům od dřiny ulehčeno.

 Rok 1900.  Sbor se stříkačkou se zúčastnil hašení požáru v Červeném Kostelci u Samků, kamž hasiči stříkačku dvoukolovou rovněž dopravili a dle vyprávění zúčastněných svědků úspěšně tehdy zasáhli. Sjezdu župního ve Vodolově se sbor zúčastňuje. Vstupné do zahrady za všechny členy 1zl.20kr.